Novi Zakon o računovodstvu 2016.

slider7

Novi Zakon o računovodstvu donesen je 03.07.2015. dok je početak njegove primjene 01.01.2016., osim čl.7.st.4 koji se odnosi na licenciranje računovođa i stupa na snagu 01.01.2018.

Najbitnije promjene su ukratko slijedeće:

 • Uveden je novi pojam „subjekt od javnog interesa“ koji predstavlja poduzetnika koji je osnovan sukladno propisima RH i čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište bilo koje države članice EU, zatim sve kreditne institucije i institucije za elektronički novac, društva osiguranja, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima te druge subjekte od javnog interesa prema odluci Vlade RH.
 • Uvedena je nova kategorizacija poduzetnika na:
  • Mikro (ne prelaze 2 od 3 sljedeća uvjeta – ukupna aktiva 2.600.000,00 kn, prihod 5.200.000,00 kn i prosječan broj zaposlenih tijekom posl. godine 10 radnika)
  • Male (oni koji nisu mikro i ne prelaze 2 od 3 sljedeća uvjeta – ukupna aktiva 30.000.000,00 kn, prihod 60.000.000,00 kn i prosječan broj zaposlenih tijekom posl.godine 50 radnika)
  • Srednje (oni koji nisu mali ni mikro i ne prelaze 2 od 3 sljedeća uvjeta – ukup. aktiva 150.000.000,00 kn, prihod 300.000.000,00 kn i prosječan broj zaposlenih tijekom posl. godine 250 radnika)
  • Velike (su oni koji prelaze 2 od 3 uvjeta za srednje poduzetnike)
 • Uvodi se licenciranje poduzetnika/fizičkih osoba koji se bave poslovima vođenja poslovnih knjiga za druge (vanjsko računovodstvo/knjigovodstvo) i ta odredba stupa na snagu 01.01.2018.godine.
 • Navedeno licenciranje se znači uvodi samo za vanjsko računovodstvo, dok će zaposlenici koji obavljaju računovodstvene poslove kod svog poslodavca (interno računovodstvo) moći to raditi bez pribavljanja licence.
 • Uveden je sadržaj knjigovodstvene isprave koja mora imati sljedeće:
  • Naziv i broj knjigovodstvene isprave
  • Opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju sudionika poslovnog događaja koja sadržava njihov naziv ili ime i prezime te sjedište i adresu
  • Novčani iznos ili cijenu po mjernoj jedinici s obračunom ukupnog iznosa
  • Datum poslovnog događaja ako nije isti kao datum izdavanja
  • Datum izdavanja knjigovodstvene isprave
  • Potpis osobe odgovorne za poslovni događaj osim ako je isprava sastavljena na način koji uređuju porezni propisi te sadrži ime i prezime osobe koja je odgovorna za njeno izdavanje
  • Potpis odgovorne osobe za kontrolu vjerodstojnosti isprave prije koja će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se jednoznačno može utvrditi njezin identitet
 • Uvedeni su novi rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga a oni su:
  • Trajno – za isplatne liste i analitičku evidenciju o plaćama
  • Najmanje 11 godina – isprave na temlju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu, te sami dnevnik i glavnu knjigu
  • Najmanje 11 godina – isprave na temlju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige, te same pomoćne knjige
 • Uvodi se novi jedinstveni okvirni kontni plan koji obuhvaća razrede i skupine konta te sintetička konta koja se primjenjuju u svrhu bilježenja knjigovodstvenih promjena, ukljućujući i njihove numeričke i slovne oznake. Taj jedinstveni i okvirni kontni plan donosi i mijenja Odbor za standarde financijskog izvještavanja svojom odlukom te ga objavljuje u Narodnim novinama.
 • Prema novom zakonu društva u likvidaciji sastavljaju i godišnje financijske izvještaje od dana početka likvidacije do dana završetka likvidacije
 • Novost je i potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja. Prema novom zakonu godišnje izvještaje moraju potpisati i predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori. Kod onih polsovnih subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore godišnje financijske izvještaje potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje.
 • Obvezi revizije prema novom zakonu podliježu:
  • Godišnji odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji subjekata od javnog interesa te velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti od javnog interesa
  • Godišnji odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji dioničkih, komanditnih i društava s ograničenom odgovornošću čiji odvojeni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze pokazatelje u 2 od 3 sljedeća uvjeta:
   • Iznos ukupne aktive 15.000.000,00 kn
   • Iznos prihoda 30.000.000,00 kn
   • Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 25
  • Ako subjekti nisu obveznici revizije sukladno 2 navedena slučaja, obvezi revizije podliježu i odvojeni i konsolidirani god.financ.izvještaji poduzetnika koji su podnjeli zahtjeva za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište.
 • Izmjenjeni su rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za potrebe statistike i javne objave, od 01.01.2016 oni su:
  • Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za potrebe javne objave je 4 mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine
  • Rok za predaju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za potrebe javne objave je 9 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine
  • Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za potrebe statistike je 30.04. tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu
 • Novost je i uvođenje novčenih kazni za poduzetnike koji nisu Fini dostavili financ.izvještaje za potrebe statistike i javne objave, i to od 10.000,00 – 100.000,00 kn za poduzetnike i 5.000,00 kn do 20.000,00 kn za odgovornu osobu.
 • Što se tiče ispravka predanih godišnjih financijskih izvještaja, u novom zakonu je od sada definirano da kada poduzetnici utvrde da su u značajnoj mjeri, godišnji financijski izvještaji koje su već predali, pogrešni te ih odluče promijeniti, dužni su o tome dostaviti obavijest radi javne objave istih, te u razumnom roku dostaviti promijenjene izvještaje zajedno sa revizorskim izvješćem ako su obveznici revizije.

Izvor: EXCLUSIVE KONTO

Komentari su isključeni.

Pogoni WordPress.com.

Gore ↑